Adatkezelési Nyilatkozat

A Fundamenta-Lakáskassza Kft. (székhely: 1052 Budapest, Váci u. 19-21., levélcím: H-1922 Budapest, cégjegyzékszám: 01-09-673867, telefonszám: 06 1 411 8181, e-mail cím: info@fundamenta.hu, a továbbiakban: FLK Kft.) számára kiemelt fontosságú cél a rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme. Az FLK Kft. a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Az FLK Kft. a jogviszonyban álló természetes személyek adatainak a kezelésére 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 6. § (4) bekezdés biztosít lehetőséget, az érintett és az adatkezelő között létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges adatok kezelhetőek. A megadott adatok köre: a jutalékkód.

Ön bármikor jogosult az adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, tiltakozhat az adatai kezelése ellen, jogában áll adatai helyesbítését, kezelésének megszüntetését, törlését, zárolását kérni írásban, a Fundamenta-Lakáskassza Kft.; 1922 Budapest címre címzett, vagy az info@fundamenta.hu elektronikus címre küldött ilyen tartalmú levéllel.

Tájékoztatjuk, hogy adatai kezeléséről, adatfeldolgozó személyéről további információkat a www.fundamenta.hu oldalon, az Adatvédelmi Tájékoztatóban olvashat és írásbeli választ is kérhet. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail cím: ügyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám +36 1 391 1400; honlap címe: http://naih.hu) lehet élni, vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.

Felhasználási feltételek

Az FLK Kft. nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyek a www.szemelyibankar.fundamenta.hu honlap használatával kapcsolatosak, a használatból, vagy használatra képtelen állapotból származnak, vagy nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, információtovábbítási késedelemből, vírusból vagy más rosszindulatú kódból, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából, vagy az adatátviteli út hibájából keletkeznek.

Az FLK Kft.-t nem terheli felelősség olyan harmadik személy által létrehozott vagy közzé tett anyagokért, információkért, amelyek a  www.szemelyibankar.fundamenta.hu honlaphoz illegálisan kapcsolódnak.

A www.szemelyibankar.fundamenta.hu honlap tartalma így a feltüntetett kalkulátor, táblázatok, szövegek és ábrák, az oldal arculata, színezete és a megjelenő dizájn a Fundamenta szerzői jogi védelme alatt állnak.

Ebből következően a www.szemelyibankar.fundamenta.hu honlap tartalmának egészét vagy egyes részeit, illetve honlap dizájnját a szerzői jogi jogosultak előzetes, írásos engedélye nélkül tilos bármely formában átruházni, reprodukálni, kinyomtatni, azokat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni, vagy a saját használatot meghaladó mértékben tárolni.